Kursplan App-utvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 30p
Crossplattform-utveckling med C# 15p
Examensarbete 20p
Crossplattform-utveckling med webbteknologier 25p
Androidutveckling 50p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
Objektorienterad analys och design 10p
Programmering iOS – Objective C och Swift 50p
Databashantering 15p
Webbapplikationsutveckling 55p
Projektstyrning och kommunikation med kravställare 15p
Totalt 400p

 

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil utevckling
Mål: Studenten ska kunna arbeta utefter agila metoder och förstå hur ett
effektivt arbete i iterationer fungerar i utvecklingsprocessen.
Studenten ska kunna göra medvetna val mellan agila metoder utifrån vad
som bäst passar projekts- och/eller utvecklingssyftet. Specialiserade
kunskaper inom versionshantering (Git) för hantering av olika versioner för
källkod och applikationer. Kommunicera åtaganden och lösningar med
kravställare, testare, affärsanalytiker och andra intressenter på svenska
och engelska.
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för
samarbete och kommunikation, kundsamarbete, samt tidig och frekvent
feedback.
Androidutveckling
Mål: Självständigt kunna utveckla och felsöka Android-applikationer utifrån
givna kravspecifikationer. Fritt programmera med Java och skapa native
applikationer till Android.
Syfte: Skapa appar specifikt för den standardiserade Android-plattformen.
Crossplattformutveckling med C#
Mål: Att tillämpa specialiserade kunskaper i programmeringsspråket C# och
känna till ramverket för .NET-plattformen samt att skapa mobilapplikationer
för både Android och iOS med hjälp av Xamarin. Praktisk utveckla och
felsöka en applikation som är programmerad med C#.
Syfte: Nyttja cross-platform-funktionalitet för att skapa portabla appar för
Android och iOS
Crossplattforms-utveckling med webbteknologier
Mål: Att studenten kan designa och implementera hybrid- och native-appar
med webbteknologier. Den studerande behärskar olika ramverk för att
skapa hybridapplikationer.
Syfte: Att effektivt kunna skapa användarvänliga cross-platform-appar med
webbteknologier, som sedan kan publiceras på både Apple:s App Store och
på Google Play.
Databashantering
Mål: Studerande skapar och hanterar både relations- och ickerelationsdatabaser.
De studerande programmerar fritt med SQL och andra
relevanta programmeringsspråk för att skapa en fungerande
databasstruktur.
Syfte: Skapa databasdrivna applikationer samt kunna välja typ av databas
som bäst passar applikationen syfte och funktionalitet
Examensarbete
Mål: Studenten ska självständigt skapa en applikation för en mobilenhet
eller funktionalitet i en applikation. Studenter tar hänsyn till en
applikationslivscykel och motiverar val av programmeringslösning samt kan
kritiskt värdera sin egen lösning. Lösa sammansatta problem inom
programmering, utveckling och applikationsutveckling.
Syfte: Att kunna skapa kommersiella applikationer till mobila enheter.
Objektorienterad analys och design
Mål: Presentera principer och tekniker behjälpliga kring mjukvarudesign
och kommunikation.
Syfte: Uppnå effektivitet och hög kvalitet i utvecklingsarbetet. Skapa
skalbar kodbas som smidigt och snabbt kan utbyggas. Att skapa kod som
håller hög kvalité och ger grund för andra utvecklare att förstå producerad
kod.
LIA1
Mål: Utveckla specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
applikationsutveckling antingen med nativ- eller crossplatform-utveckling.
Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper på en arbetesplats. Den
studerande redogör för hur arbetet med kravhantering, applikationsdesign
och dokumentation sker. Den studerande skapar kod som bidrar till en
kommersiell applikation.
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen.
LIA2
Mål: Den studerande löser sammansatta problem inom
applikationsutveckling med välfungerande programmerings kod enligt
företags krav på dokumentation och ”patterns”. Den studerande kan
bedöma en kravspecifikation, designdokument och skapa dokumentation i
linje med ett företags riktlinjer. Den studerande planerar och organiserar sitt
arbete på ett effektivt sätt och bidrar med egenskriven kod till en applikation
genom att självständigt använda ett företags versionshanteringssystem.
Syfte: Bli anställningsbar som applikationsutvecklare.
Programmering iOS, Objective C och Swift

Mål: Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för
iPhone, iPod Touch och iPad med programmeringsspråken Objective-C
och Swift utifrån givna kravspecifikationer. Den studerande programmerar
fritt med Objecitve-C och Swift för att skapa native applikationer för iOS.
Redogöra för guidelines för att publicera appliaktioner på Appstore.
Syfte: Skapa appar specifikt för iOS-plattformen.
Projektstyrning och kommunikation med kravställare
Mål: Studenten ska ha praktisk tillämpad kunskap kring effektiv
rapportering och kommunikation med kravställaren i ett projekt inom
utveckling och framtagning av en tjänst eller produkt. De studerande
planerar, utför samt identifierar resurser för att effektiv
applikationsutveckling. De studerande ansvarar för att driva ett
utvecklingsprojekt enligt projektmodell och
Syfte: Kunna samarbeta med kravställare för en effektiv utvecklingsprocess
Webbapplikationsutveckling
Mål: Att kunna programmera fritt med språken HTML, CSS och JavaScript
för att skapa webbapplikationer, inklusive Single Page Applications och
progressiva webbapplikationer (PWA-applikationer). Den studerande
tillämpar frontend-utveckling med HTML, CSS och JavaScript.
Syfte: Att effektivt kunna skapa och publicera rika, dynamiska och
mobilanpassade webbapplikationer och mobilapplikationer, som
kommunicerar med webbtjänster.