Kursplan IT-projektledare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Agil projektledning 40p
Examensarbete 20p
IT-projektledning 60p
Kundförståelse och konsultmässighet 20p
LIA1 100p
Projektledning, projektmodeller och grupp-processer 40p
Projektverktyg och dokumentation 20p
Summa 300p

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil projektledning:
Mål: Arbeta som IT-projektledare utifrån agila metoder och bli certifierad
Scrum master. Den studerande beskriver olika agila metoder och dess
olika beståndsdelar. Den studerande kan styra och driva ett agiltprojekt på
ett effektivt sätt och skapa hög produktivitet i teamet. Att säkerställa hög
leverans i varje sprint/iteration. Den studerande kan självständigt agera
Scrum master. Kursen ska förbereda den studerande för en certifiering
som Scrum master. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier
inom teoretisk och praktisk IT-projektledning med agila metoder. Efter
kursen ska den studerande har kunskaper, färdigheter och kompetenser för
att klara en certifiering i PSM1 (Professional Scrum Master).
Syfte: Säkerställa att utvecklingsteam producerar features snabbt och med
hög kvalité. Att bli certifierad Scrum Master.
Examensarbete
Mål: Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
han/hon har fått genom utbildningen och planerar, genomföra och
utvärderar ett IT-projekt. Här behandlas specialiserade kunskaper inom
teoretisk och praktisk IT-projektledning. Den studerande ska självständigt
skapa förutsättningar för att planera, styra och följa upp ett IT-projekt samt
att motivera val av stödsystem samt avgöra nivå av dokumentation i
projektet. Den studerande beskriver hur arbetet för att skapa ett väl
fungerande team ska realiseras. Den studerande behandlar självständigt
teoretisk och praktisk IT-projektledning som leder vidare till lärande och
professionell utveckling.
IT-projektledning
Mål: Att besitta kunskaper, färdigheter och kompetens för att driva ITprojekt
i en IT-organisation. Att beskriva utvecklingsprocessen av ITsystem,
webben, applikationer och mobillösningar samt hur den kan
kontrolleras och styras. Hantera olika IT-specifika roller och kommunicera
med dessa. Den studerande behärskar IT-specifika begrepp och vet dess
innebörd samt kan föra sakliga tekniska diskussioner med ett teknisk-team.
Den studerande planerar, utför samt identifiera resurser för att utföra,
specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med styrning av IT-projekt.
Kundförståelse och konsultmässighet
Mål: Att identifiera kundens behov och kravställning. Att arbeta som konsult
och använda ett affärsmässigt förhållningssätt. Den studerande kan skapa
Business Case och kommunicerar dessa till intressenter. Att framställa
avtal som är i linje med framtagen kravställning och rådande lagar och
regler.
Syfte: Skapa den lösning/tjänst som kunden efterfrågar.
LIA1
Mål: Att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken på ett företag. Den
studerande ska bidra till ett företags IT-projektledning på ett affärsmässigt
sätt. Den studerande
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen.
Projektledning, projektmodeller och grupprocesser
Mål: Att styra och tillämpa projektmodeller och skapa välfungerande team.
Den studerande får specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk
IT-projektledning. Att använda olika IT-projektmodeller som ex. Prince2,
ITIL. Den studerande kan självständigt ge feedback och driva
grupprocesser i projektet för att öka gruppens effektivitet och leverans.
Självständigt arrangera workshops för att skapa olika outcomes från
gruppen.
Syfte: Leda och arbeta efter en projektmodell och skapa effektiva team.
Projektverktyg och dokumentation
Mål: Att strukturera arbete med hjälp av projektverktyg och dokumentation.
Använda IT-baserade lösningar som underlättar styrning och kontroll av
projekt. Den studerande behärskar olika stödverktyg inom IT-projektledning
för att effektivt kunna styra och följa upp IT-projekt. Den studerande
dokumenterar självständigt arbetet i ett IT-projekt systematiskt och tar
ställning till vad som ska dokumenteras.
Syfte: Säkerställa hög kvalité i genomförandet och skapa underlag för att
analysera och dra lärdomar från avslutad iteration/projekt.