Kursplan Mjukvarutestare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Testmetoder och testadministration 20p
Programmering för testare 50p
Kravhantering 20p
Databashantering 20p
Automatiserad testning 50p
Agil utveckling 30p
Testprocesser i praktiken 40p
LIA 60p
Examensarbete 10p
Summa 300p

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Databashantering
Mål: Kunna sätta upp och administrera relationsdatabaser samt
programmera mot databaser för att lägga till data- lagring och hantering.
Programmera obehindrat med frågespråket SQL och skriva skript som kan
köras i Unix-liknande miljöer.
Syfte: Arbeta med lagring av information/data i databaser samt kunna testa
databas-drivna applikationer
Kravhantering
Mål: De studerande ska skriva krav (funktionella och icke-funktionella) i
olika formar såsom use cases och user-stories. Men också ta fram och
skriva testfall utifrån en kravspecifikation.
Den studerande kan med hög utförlighet samla in krav och kommunicera
dessa till en beställare eller produktägare på svenska och engelska. Samt
att koppla ihop insamlade krav med praktisk testning.
Syfte: Skapa system som uppfyller kundens krav samt kvalitetssäkra dessa
krav.
Agil utveckling
Mål: Den studerande ska kunna arbeta utifrån iterationer med agilametoder
och arbetar på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande
beskriver och kan praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och
sprint-backlogs, user stories Sprint-review, sprint retrospective, estimerine
och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum.
Den studerande ska kunna göra medvetna val mellan agila metoder utifrån
vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet.
Efter kursen ska de studerande kunna redogöra för Continius deployment
(CD)och Continious Integration (CI) och relatera till hur ett kontinuerlig
releasearbete fungerar. Men också redogöra för innebörden av att arbete
med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang.
Den studerande använder versionshanteringsverktyg som ex. Git i
testprocessen/utvecklingsprocessen
Syfte: Effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet
via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete
samt tidig och frekvent feedback.
Programmering för testare
Mål: Den studerande kan programmera objektorienterat med språken Java
och C#. Vidare använda utvecklingsverktyg för koda, kompilera och felsöka
program i C# och Java.
De studerande lära sig kodhantering med ett versionshanteringssystem
såsom Git.
Syfte: Att använda programutvecklingsprocessen och objektorientering
samt kunna skriva automatiserade tester med hjälp av Java och C#
Testprocesser i praktiken
Mål: Studenten ska implementera testprocesser i olika typer av
applikationer och verksamheter samt anpassa testprocess efter typ av
projekt (agil eller vattenfall exempelvis). Det medför att de studerande
analyserar en teststruktur och identifierar stödjande åtgärder för att
utveckla mjukvarutestningen.
De studerande använder testverktyg och identifierar KPI:er för olika
testprocesser och system i praktiken.
Syfte: Att formaliserade aktiviteter, roller, steg och dokument i testarbetet.
Testmetoder och testadministration
Mål: De studerande redogöra för olika testmetoder och vad de har för olika
fördelar och nackdelar. Arbeta med hela test-livscykeln, från testfalldesign
till defekthantering. De studerande kan urskilja ett bra testfall från dåliga
och organisera olika nivåer av test.
De studerande arbetar med testadministration och rapportering med hjälp
av verktyg såsom HP-ALM och JIRA. De studerande kan utföra
utforskande tester och scenariotestning på ett system.
Syfte: Att ta fram lämpliga modeller för testning.
Automatiserad testning
Mål: Identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen
för dem. Den studerande avgör vilket testverktyg som passar för aktuellt
system/applikation och kan motivera sitt val samt använda olika testverktyg
i processen. Genom hela den automatiserade-processen krävs en utförlig
dokumentation av arbetets gång och testutfall.
De studerande kan applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i
fokus såsom BDD, TDD och ATDD i testarbetet.
De studerande skapa exekverbar definition of Done.
Syfte: Effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester.
LIA
Mål: De studerande sammanfattar kravhantering i ett projekt på en
arbetsplats. Genomför testprocessen på ett företag utifrån företagets
befintliga processer. De studerande dokumenterar genomförda tester och
rapporterar utfallet till berörd part. Beskriver relevanta testfall och tillämpar
ett företags testkoncept.
Syfte: Bli anställningsbar mjukvarutestare och säkerställa bra kvalitet av
programvara utifrån företagets metoder och önskvärda arbetssätt.
Examensarbete
Mål: Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
hen fått genom utbildningen samt planerar, genomföra och utvärderar ett
företag möjligheter att automatisera olika testflöden vilket ska resultera i ett
Proof of concept för en applikation eller system. Den studerande ska
självständigt skapa testfall på ett relevant sätt. Studenter beskriver val av
testverktyg utifrån givet scenario och motiverar val av testverktyg samt kan
kritiskt värdera sitt eget val.
Syfte: Att kunna skapa ett Proof of concept till ett kommersiellt företag.