Kursplan .NET-utvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 30p
Avancerad programmering med C# 60p
Clean code och testbar code 30p
Examensarbete 20p
Kundförståelse, konsultmässighet och rapportering 15p
LIA 1 60p
LIA 2 80p
Programmering med C# 60p
Utveckling mot databas och databasadministration 45p
Totalt 400p

 

 

Fördjupad information om de olika kurserna

 

Agil utevckling

Mål: Den studerande ska kunna arbeta utifrån iterationer med agilametoder
och arbetar på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande
beskriver och kan praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och
sprint-backlogs, user stories Sprint-review, sprint retrospective, estimerine
och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum.
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för
teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent
feedback.
Avancerad programmering med C#r

Mål: Den studerande kan använda och programmera med C# på en
avancerad nivå. Tillämpa sina programmeringskunskaper och färdigheter
för att lösa breda tekniska problem. Förklara hur ett
Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) är uppbyggt samt hur det
praktiskt kan implementeras i C#. Den studerande får en överblick av hur
kopplingen mellan frontend och backend påverkar programmeringen med
C#. Kursen lär de studerande att följa olika patterns inom C#
programmering och att felsöka och hantera buggar på ett effektivt sätt.
Förstå regelverket kring GDPR och dess innebörd för datahantering.
Använda sig av säkerhets principer och verktyg och använda dessa i sin
programutveckling.
Syfte: Kunna skapa avancerade lösningar och applikationer med C#
Clean code och testbar code

Mål: Den studerande lära sig principer och tekniker för att skapa
underhållsvänlig, skalbar och återanvändbar kod. Kan använda sig av
designmönster för att uppnå högre kodkvalitet.
Känna till moderna utvecklingsprocesser samt kunna tillämpa deras
principer i utvecklingsarbetet.
Syfte: Uppnå effektivitet och hög kvalitet i utvecklingsarbetet. Kunna skapa
kod av hög kvalité som är lätt och enkelt att underhålla och bygga ut.
Examensarbete

Mål: Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper som
hen fått genom utbildningen samt planerar, genomföra och utvärderar sin
lösning. Den studerande ska självständigt skapa funktionalitet till ett
system/applikation på ett relevant sätt. Studenter beskriver val av
teknisklösning utifrån givet scenario och motiverar val av pattern och
programmeringslösning samt kan kritiskt värdera sin egen lösning. Lösa
sammansatta problem med C# programmering.
Syfte: Att kunna skapa en välfungerande helhetslösning med C#
Kundförståelse, konsultmässighet och rapportering

Mål: Den studerande kan redogöra för konsultbranschen och innebörden
av att arbeta som konsult. Kan skapa rapporter för att få relevant
information. Skapa och underhålla kontinuerlig kommunikation med kund
för att uppnå en hög kundnöjdhet och hög produktkvalitet. Den studerande
behärskar verktyg för att säkerställa en kontinuerlig utveckling inom
yrkesrollen.
Syfte: Kunna arbeta som konsult, kommunicera med kunder och arbeta
utifrån deras behov.
LIA1

Mål: Den studerande använder programmering i C# och .NET för att skapa
tekniska lösningar. Bidrar med skriven kod på en ny eller befintligt system.
Den studerande arbetar självständigt och i team för att utveckla tekniska
lösningar. Kursen ska ge insikt i hur företaget arbeta med framtagandet av
en teknisk lösning.
Syfte: Få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen.
LIA2

Mål: Den studerande löser sammansatta problem inom programmering
med C# och .NET med välfungerande programmerings kod enligt företags
krav på dokumentation och ”patterns”. Den studerande kan bedöma en
kravspecifikation och olika ”tasks” från en backlog och skapa väl
fungerande kod i linje med företagets strategi. Den studerande planerar
och organiserar sitt arbete på ett effektivt sätt och bidrar med egenskriven
kod till ett system genom att självständigt använda företags
versionshanteringssystem.
Syfte: Bli anställningsbar som IT-programmerare C#
Programmering med C#

Mål: De studerande använder programmeringsspråket C# och
objektsorienterad programmering för att skapa system och applikationer.
Använder utvecklingsverktyget Visual Studio för kodning, kompilering och
felsökning. Behärskar delar i .NET plattformen samt hur det kan användas i
egna applikationer.
Syfte: Kunna skapa och felsöka applikationer samt lösa tekniska problem
med hjälp av C# och .NET
Utveckling mot databas och databashantering

Mål: Den studerande lära sig att designa och använda olika typer av
databaser, både relations- och icke-relationsdatabaser. Lära sig att
programmera mot databaser för att lägga till data- lagring och hantering i
sina egna applikationer. Kan avgöra skillnader mellan olika typer av
databaser och när de appliceras i en given lösning. Den studerande ska
kunna bygga en databas och en molndatabas med hjälp av ex. Azure.
Syfte: Kunna skapa databasdrivna applikationer samt kunna modellera
databaser utifrån beställares behov och vad som bäst passar
applikationens syfte och funktionalitet