Kursplan Webbutvecklare

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng
Agil utveckling 25p
Avancerad webbdesign 40p
CMS utveckling 1 50p
CMS utveckling 2 50p
Examensarbete 15p
LIA 1 40p
LIA 2 80p
PHP, Databaser och versionshantering 50p
Webbutveckling med JavaScript 50p
Totalt 400p

Utökad kursbeskrivning

Agil utveckling:

Mål: Den studerande ska kunna arbeta utifrån iterationer med agilametoder och arbetar på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande beskriver och kan praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs, user stories Sprint-review, sprint retrospective, estimerine och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum. Den studerande ska kunna göra medvetna val mellan agila metoder utifrån vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet. Efter kursen ska de studerande kunna redogöra för Continius deployment (CD) och Continious Integartion (CI) och relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Den studerande använder versionshanterings verktyg som ex. Git i utvecklingsprocessen
Syfte: Effektivt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

Innehåll:

• Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs
• User stories
• Sprint-review och sprint retrospective
• Iterationer
• Estimering
• Definition of Done
• XP (eXtreme Programming)
• Versionshantering med Git
• CD – Continius deployment
• CI – Continious Integartion

Avancerad webbdesign:

Mål: Målet med kursen är att de studerande skapa och publicera en grundläggande webbplats med hög användarvänlighet. Progamerar fritt med HTML och CSS och kan publicera en webbplats på nätet. De studerande skapar designspecifikationer och wireframes samt kommunicerar gjorda avvägningar på ett tydligt sätt.
Syfte Kursens syfte är att behärska webbteknologier.

Innehåll:

– Responsiv design, inkl. mobile first och progressive enhancement
– Publicering av webbplatser (DNS, domänhantering, SSL, filöverföring,

– Menystrukturer och navigering för en webbplats
– HTML 5, inkl. semantisk uppmärkning
– Grundläggande JavaScript
– Stilsättning med CSS
– Högnivåstilsättningsspråk, ex. SASS och LESS
– Applicering av responsiva bibliotek, ex. Bootstrap
– Prestanda, ex. bildkomprimering
– Wireframes (Schematiska och interaktiva)
– Designspecifikationer, ex. EPS och PSD

CMS utveckling 1

Mål: Målet med kursen är att den studerande ska utveckla webbsidor med hjälp av olika CMS-plattformar. Kan använda kopplingar från ett CMS till andra tjänster som sociala medier, geografisk navigering, etc. Den studerande använder obehindrat fomulärhantering på en webbsida för att samla in data på ett enkelt sätt.
Syfte: Kursens syfte är att snabbt kunna publicera webbplatser vars innehåll effektivt kan underhållas.

Innehåll:

– Webbutveckling med olika CMS-plattformar, ex. WordPress och Drupal
– Formulärhantering inom CMS, ex. ACF (Advanced Custom Field)
– CMS-plugins
– Olika funktioner på CMS-plattformarna, ex. översättning och geografisk navigering, navigeringsverktyg för positionering, kartor, etc.
– Kopplingar mellan webbplatsen och sociala medier-plattformar
– Social grafuppmärkning, ex. Open Graph

 

CMS utveckling 2:

Mål: Målet med kursen är att den studerande skapar egna plugins, e-handelslösningar och säkra webbplatser med hjälp av ett CMS. Den studerande identifierar hur en webbplats kan testas och ”snabbas upp” genom att utarbeta en plan för prestandan. Den studerande organiserar utbildningar för användare i ett CMS:s administratörsgränssnitt.
Syfte. Kursens syfte är att skapa avancerade webbplatser vars innehåll effektivt kan underhållas.

Innehåll:

– Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk webbutveckling med CMS.
– E-handelslösningar som ex. WooCommerce och Magento
– Säkerhet kring CMS-webbplatser
– Kampanjsajter
– Enhetstester av en webbplats
– Hur avancerade Plugins skapas
– Prestanda
– Caching
– Stilguider
– Utbilda användarna av ett CMS-administratörsgränssnitt Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom backendutveckling.

Examensarbete:

Mål: Målet med kursen är att den studerande ska fördjupa kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesområdet. Den studerande ska planera och genomföra ett lämpligt projekt inom
webbapplikationsutveckling. Kursen är placerad sist i utbildningen och vi uppmuntrar dig till att genomföra kursen på ett företag. Du kommer planera, utvecklare och utvärdera en webbplats med hjälp av ett CMS-verktyg.
Syfte :Kursens syfte är att genomföra webbutveckling från idé till genomförande och underhåll/förvaltning.

Innehåll:

– Programmering av en webbplats med hjälp av ett CMS
– Helheten i webbutveckling
– Webbutveckling (antingen CMS-utveckling, eller webbapplikationsutveckling (inkl. backend-utveckling) med JavaScript)

LIA1:

Mål: Målet med kursen är att den studerande ska genomföra webbutveckling på ett IT-företag. Studenten omsätter sina kunskaper, färdigheter och kompetenser på en arbetsplats.
Syfte :Kursens syfte är att lösa tekniska problem på ett IT-företag.

Innehåll:

• Företagets kravspecifikation
• Företagets dokumentation
• Webbprogrammering
• Företagets ramverk

LIA2:

Mål: Målet med kursen är att den studerande ska genomföra webbutveckling på ett IT-företag. Studenten omsätter sina kunskaper, färdigheter och kompetenser på en arbetsplats.
Syfte :Kursens syfte är att lösa tekniska problem på ett IT-företag. LIA2 pågår i 16 veckor och är tänkt som en brygga från skolan till IT-branschen.

Innehåll:

• Företagets kravspecifikation
• Företagets dokumentation
• Webbprogrammering
• Företagets ramverk
• Företagets utvecklingsprocess
• Företagets arbetsprocess

PHP, databaser och versionshantering:

Mål: Målet med kursen är att den studerande ska använda PHP, objektorienterad programmering och databaser för att skapa kraftfull webbsidor. Kursen ger också kunskaper om export och import av CSV-data. Du kommer även lära dig kring versionshantering med GIT och PHP-programmering i aktuella ramverk som exempelvis (Laravel och Luna).

Innehåll:

– PHP-programmering, inkl. aktuella ramverk, ex. Laravel och Luna
– SQL-databaser
– Databashantering i PHP
– Objektorienterad programmering
– Webbformulär
– API:er och dataflöden på webben, ex. REST
– Export och import av CSV-data
– Publicering av PHP-applikationer
– Konfiguration av en webbserver
– Felhantering

Webbutveckling med JavaScript:

Målet med kursen är att den studerande ska producera webbplatser med JavaScript och dess tillhörande ramverk och bibliotek. De studerande använder webbtjänstprogrammering och skapar databaskopplingar. De studerande skapar single page applications för webben.
Kursens syfte är att skapa kraftfulla webbapplikationer.

Innehåll:

– Specialiserade kunskaper inom objektteori och praktisk programmering med JavaScript (Frontend och backend)
– Relevanta tekniker inom HTML 5
– Webbapplikationer byggda med SPA (Single Page Application), inkl. REST
– Databaser, ex. relationella databaser och dokumentdatabaser
– Ajax, REST och JSON
– Webbtjänstprogrammering (ex. NodeJS och Express)
– Dokumentdatabaser (ex. MongoDB)