Vad är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är en gren inom datavetenskapen som fokuserar på att skydda datorer, nätverk, programvara och data från obehörig åtkomst, skada eller stöld. Syftet med cybersäkerhet är att säkerställa att digital information och teknik förblir konfidentiell, integritet och tillgänglig. Detta är av stor betydelse eftersom vår moderna värld är starkt beroende av digitala system och data.

 

Grundläggande aspekter inom cybersäkerhet/cyber security

För att förstå cybersäkerhet/cyber security i dess helhet är det viktigt att ta hänsyn till flera grundläggande aspekter som är avgörande för att skydda digital information och teknik. Dessa aspekter sträcker sig från att bevara konfidentialitet till att säkerställa tillgänglighet och inkluderar flera viktiga komponenter däremellan.

 

1. Konfidentialitet

En av de mest grundläggande principerna inom cybersäkerhet är att säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till känslig information. Konfidentialitet uppnås genom att använda olika tekniker som kryptering och åtkomstkontroller. Genom att kryptera data görs den oläslig för obehöriga, och åtkomstkontroller styr vem som har rätt att komma åt vilken information.

 

2. Integritet

Data måste skyddas från att ändras eller förstöras oavsiktligt eller med avsikt. Att bevara integriteten innebär att se till att data inte manipuleras under lagring eller överföring. Detta kan uppnås med hjälp av tekniker som hash-funktioner, som skapar en unik signatur för data, och digitala signaturer som säkerställer att data inte har ändrats utan auktorisering.

 

3. Tillgänglighet

En annan viktig aspekt av cybersäkerhet är att säkerställa att system och data är tillgängliga när de behövs. Detta kräver skydd mot störningar, attacker och andra hot som kan hindra åtkomsten till systemet. Resiliens- och redundansstrategier används för att säkerställa att systemet förblir tillgängligt även när det stöter på problem.

 

4. Autentisering

För att säkerställa att endast auktoriserade användare eller enheter har tillgång till systemet, är autentisering nödvändig. Autentisering innebär att verifiera identiteten för användare eller enheter som försöker få tillgång. Det kan omfatta användarnamn och lösenord, biometriska verifieringsmetoder eller tvåfaktorsautentisering (2FA) för extra säkerhet.

 

5. Auktorisering

Efter att en användare har autentiserats måste de ha rättigheter och behörigheter att utföra specifika åtgärder eller få tillgång till viss information. Auktorisering är processen där behörigheter tilldelas och hanteras, och det garanterar att användare bara kan göra det de är behöriga att göra.

 

6. Övervakning och detektion

För att identifiera och hantera säkerhetsincidenter är det nödvändigt att övervaka system och nätverk kontinuerligt. Genom att använda säkerhetsloggar och övervakningsverktyg kan organisationer upptäcka eventuella obehöriga eller skadliga aktiviteter i realtid och vidta åtgärder för att stoppa dem.

 

7. Incidenthantering

Om en säkerhetsincident inträffar, som en dataläcka eller en cyberattack, måste organisationen ha en plan för att hantera och begränsa skadorna samt för att återställa normal drift. Incidenthantering involverar snabb respons, utredning av händelsen och åtgärder för att förhindra framtida incidenter.

 

8. Säkerhetsmedvetenhet

Slutligen är utbildning och medvetenhet bland användare och medarbetare av yttersta vikt. Många säkerhetsincidenter beror på mänskliga fel eller misstag, så det är avgörande att alla som använder digitala system förstår de bästa praxis och risker som är förknippade med cybersäkerhet.

 

Varför behövs cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är avgörande i dagens digitala ålder för att skydda våra data, system och samhällets funktion. Den förebygger cyberattacker, som kan stjäla känslig information, förstöra data eller störa viktig infrastruktur. Utan cybersäkerhet skulle vi vara sårbara för hackare, skadlig programvara och andra digitala hot. Dessutom skyddar den personlig information, ekonomiska tillgångar och nationell säkerhet. Genom att säkerställa att våra digitala resurser är säkra, bidrar cybersäkerhet till att upprätthålla förtroendet för den digitala världen och möjliggör trygg användning av internet och digital teknik.

 

Skillnad på cybersäkerhet & informationssäkerhet

Cybersäkerhet och informationssäkerhet är två termer som ofta används omväxlande, men de har viktiga skillnader. Cybersäkerhet handlar främst om att skydda digitala system och nätverk från elektroniska hot och obehörig åtkomst. Informationssäkerhet fokuserar på att bevara informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, oavsett om den är digital eller i andra format. Så medan cybersäkerhet handlar om försvar mot elektroniska attacker, är informationssäkerhet bredare och omfattar alla typer av information och dess säkerhet.

 

Våra utbildningar inom cyber security

 

IT-säkerhetstestare

Säkra den digitala världen som IT-säkerhetstestare! Genom vår distansbaserade utbildning lär du dig att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister i IT-system och nätverk. Med fokus på penetrationstestning, automatiserade säkerhetsskript och samarbete i team, förbereder vi dig för en spännande karriär som efterfrågas i en ständigt växande IT-bransch. Sätt igång din resa mot att bli en expert inom IT-säkerhet genom att ansöka idag!

 

IT-säkerhetsspecialist

Är du redo att utmana dig själv och ta steget in i en av de mest efterfrågade yrkena i dagens digitala era? Vår IT-säkerhetsspecialist-utbildning rustar dig med de färdigheter och kunskaper du behöver för att identifiera och bekämpa de alltmer sofistikerade cyberhoten som omger oss. Genom praktiskt arbete med säkerhetsanalys, virusanalys och incidenthantering kommer du att vara rustad att försvara företags och organisationers digitala värld. Dessutom är behovet av IT-säkerhetsspecialister enormt och arbetsmarknaden växer snabbt. Så varför vänta? Ansök idag och ta första steget mot en spännande och efterfrågad karriär inom IT-säkerhet.

 

IT-säkerhet – YH-kurs

Vår IT-säkerhet YH-kurs är vägen till en spännande karriär inom cybersäkerhet. Under 8 veckor får du en grundlig förståelse för IT-säkerhet, kryptering och incidenthantering, och du lär dig att förebygga och hantera digitala hot. Med flexibelt distansupplägg och möjlighet till finansiering via CSN eller omställningsstudiestöd, får du verktygen att skydda företagets digitala tillgångar och kan efter utbildningen arbeta som incident response analyst, cybersäkerhetsanalytiker eller informationssäkerhetschef. Utbildningen erbjuder dig flexibiliteten att skapa din egen studieplan och sparar tid och pengar på att undvika onödig pendling.